Změnit jazyk CZ Změnit jazyk SK
Počet položek: 0 0,00 Kč

Reklamační řád

Reklamační řad 

Adresa pro zaslání reklamace

 

Adresa skladu:

WEGO Lubricants s.r.o.
Františka Diviše 1275/1a, Uhříněves, 104 00, Praha 10

Provozní doba:
Po – Pá: 9:00 – 13:00 I 14:00 – 18:00

 

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností WEGO Lubricants s.r.o. (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele (FO) se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.
Při řešení reklamace kupujícího podnikatele (PO) se reklamace řeší dle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

 Postup při reklamaci / vrácení: 

 • informujte nás o reklamaci / vrácení e-mailem.
 • zboží zašlete jako doporučeně (nikoli na dobírku) nebo předejte osobně
 • přiložte k zásilce průvodní dopis, kde uvedete důvod reklamace / vrácení a přiložte kopii daňového dokladu a číslo Vašeho účtu pro zaslání částky, pokud bude reklamace uznaná
 

prosím vždy nás na e-mail informujte o zaslání balíku nejlépe i s podacím čislem, občas se stává že zboží nám pošta nedoručuje.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 přijetí reklamaci.

 

 Délka záruky
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na Faktuře. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Pokud není délka záruční doby vyznačena jinak (životnost daného zboží).

Vyřízení reklamace

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. 

Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží převodem na bankovní účet nebo v hotovosti v Obchodě v Praze (v obchodě po předhozí domluvě). Žádným jiným způsobem vrácení částky zboží není možné.

Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé, kdy kupující spotřebitel je vymezen § 52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace, kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Odlišnost úpravy reklamačního řádu ohledně některých povinností a práv kupujících podnikatelů od kupujících spotřebitelů je z důvodu, že kupující podnikatelé mají právní vztahy s prodávajícím založené obchodními podmínkami řízené podle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů a prodávající a kupující spotřebitelé mají právní vztahy založené s prodávajícím z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy s čímž souvisí rozdílná práva a povinnosti i v rámci reklamačního řádu, neboť nároky z reklamace se řídí hlavním závazkem a jeho právní úpravou. 

 • Reklamace kupujícího spotřebitele (FO) se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.
 • Reklamace kupujícího podnikatele (PO) se reklamace řeší dle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejícíc právních předpisů.

Nároky kupujícího spotřebitele řeší § 616 o.z. V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit firmě WEGO Lubricants s.r.o. Pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel.

Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 dnů od jejího zjištění.

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady zboží již mělo. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. Proto Žádáme ZÁKAZNIKY, aby se předešlo zbytečným komplikacím při převzení od dopravní společnosti ihned zkontrolovaly zásilku. Za případné poškození při dopravě zboží ručí dopravce.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. (Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů nebo vyšší mocí.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 6. Výrobek byl poškozen elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).
 7. Mechanickým poškozením zboží.
 8. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému pro používání výrobku.
 9. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 10. Použitím neautorizovaného spotřebního materiálu.
 11. Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
 12. Zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.).
 13. Zboží s porušenými ochrannými pečetmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.
 14. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. 
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

 

Odstoupení od smlouvy :

Kupujícího spotřebitele

Kupující má dle §53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.) a zák. č. 367/2000, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět nebo předat osobně v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem.

Náklady spojené s dopravou se nevrací (neplatí pro ustanovení § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. a zák. č. 367/2000). Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.

 

Kupující podnikatel

má právo odstoupit od smlouvy dle Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ustanovení § 345.

(1) Znamená-li prodlení dlužníka (§ 365) nebo věřitele (§ 370) podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, je druhá strana
oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla.
(2) Pro účely tohoto zákona je porušení smlouvy podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření
smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.
(3) Oznámí-li strana oprávněná požadovat plnění smluvní povinnosti druhé strany, že na splnění této povinnosti trvá, nebo
nevyužije-li však právo odstoupit od smlouvy podle odstavce 1, je oprávněna odstoupit od smlouvy jen způsobem stanoveným pro nepodstatné porušení smluvní povinnosti; stanoví-li pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po uplynutí této lhůty.

Náklady spojené s dopravou se nevrací. Zboží můžete po dohodě vyměnit za zboží ze stejnou nebo vyšší hodnotou zakoupeného zboží. Veškeré náklady spojené s přepravou hradí kupující.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.7.2017

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie, používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie a také udělujete souhlas s využitím osobních údajů pro účely marketingu   Další informace